Referat fra ordinær generalforsamlingen for året 2020

Medlemmerne hyggede sig efter spisningen

Opdateret 23. september 2021

Formanden for Orienteringsafdelingen, Jan Kofoed Nielsen og FU-medlem, Ea Busch Nielsen var de heldige vindere af 2lodtrækningspræmier af kr. 250 til Føtex

Referat af ordinær generalforsamling i PI-Københavns Venner, Støtteforeningen, afholdt mandag den 20. september 2021 kl. 1700 i Færdselshusets Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby.

Der deltog i alt 26 medlemmer – inkl. bestyrelsen.

Formanden Mogens Voigts bød velkommen.

  1. 1.       Valg af dirigent.

Formanden foreslog Jørgen Fischer, der modtog valget.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen jfr. vedtægterne var lovlig indvarslet, idet indkaldelsen blev lagt på hjemmesiden den 31. august 2021.

  1. 2.       Valg af stemmeudvalg.

Udsat til det eventuelt blev aktuelt.

  1. 3.       Formandens beretning.

Han bød igen velkommen til – en noget forsinket – generalforsamling, der blev aflyst i foråret 2021 grundet Corona.

År 2020, som beretningen henviser til, har været et mærkeligt år, hvor Corona pandemien lagde Danmark ned – især politiidrætten. Kun ganske få arrangementer har været afholdt i 2020, og det er især gået over de danske politimesterskaber.

Heldigvis ser det ud til, at der igen er kommet gang i politiidrætten og idræt, hvor PI-Københavns medlemmer vil deltage. Vi kan derfor forvente, at der igen kommer i gang i ansøgninger om økonomisk støtte fra vores forening.

Vi nåede dog at uddele kr. 9.500 i støtte til idrætsaktiviteter i 2020. De fleste penge gik til gymnastikholdene, men også til Vasa-løbet og en Ironman

PI-København har også været hårdt ramt af alle disse aflysninger. Især foreningens 100 års jubilæumsfest måtte aflyses, ligesom det store planlagte 5 x danske politimesterskab i marts.

Støtteforeningen nåede lige at holde den ordinære generalforsamling den 10. marts 2020, inden der blev lukket ned for mødeaktiviteter.

Torsdag den 18. marts 2021 kunne foreningen fejre 30-års fødselsdag – den dag, der som så mange andre af vores arrangementer, blev forbigået i tavshed grundet Corona pandemien.

Bestyrelsesmødet den 8. juni 2020 var blot et orienteringsmøde, hvor vi skulle træffe beslutninger om, hvilke møder og eventuelt bankospillet måtte aflyses.

Vi skulle holde møde den 7. september 2020, hvor bankospillet den 8. oktober skulle planlægges. –  Bankospillet blev imidlertid også aflyst, hvilket vi naturligvis var meget kede af. Vores møde den 9. november 2020 blev også aflyst, og først den 21. maj 2021 lykkedes at mødes og planlægge resten af 2021.

De månedlige lodtrækninger er foretaget i lukkede fora af Anders Norup med hjælpere, og det gav heldigvis ikke de store problemer. Nu er det endelig indført normale tilstande, hvilket betyder, at der igen er adgang til politiets lokaler, så der kan afholdes generalforsamling og indbydes til bankospil.

Indkaldelserne til disse lægges på vores egen hjemmeside, og Mette fra Idrætskontoret lægger dem ud på PI´s hjemmeside og på Facebook – Anders sender ud på mail til så mange som muligt, så der bliver gjort så meget som muligt for at gøre opmærksom på aktiviteterne.

Stor tak til Mette for hendes arbejde for foreningen – dejligt med et så godt samarbejde.

Sponsorudvalget arbejder på højtryk for at skaffe nye sponsorer, men det er ikke en let opgave. Det er dog lykkedes at skaffe en enkelt ny sponsor. De gør et stort arbejde – tak til dem.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt. Vi har mailadresser på de fleste, hvilket betyder, at vi kan nå ud til alle – især de som har vundet i lodtrækningerne – dette er en besparelse i frimærker.

Vi vil gerne have nye medlemmer, men det er svært, især i disse tider, hvor politiidrætten stort set har været lukket ned. Den er dog så småt ved at komme i gang igen. Vi kan måske hverve nye medlemmer ved Idrætskontoret deltagelse i velkomsten af nye elever på Politiskolen.

Årets bankospil afholdes den 7. oktober 2021 kl. 1900 på Teglholmen, hvor PI-Københavns formand Gunnar Nørager har sørget for lokalerne. Spændende at se, hvad medlemmerne siger til at bankospillet bliver flyttet til anden lokation. Der kan dog mod betaling parkeres lige uden for døren, og bus 7A kører lige til døren fra Hovedbanegården.

Invitationen ligger som tidligere nævnt på vores og PI-Københavns hjemmeside og Facebook – sidste tilmelding den 1. oktober. Vi glæder os til at se jer, og der er igen i år rigtig flotte præmier.

Det er klar, at der ikke er så meget at berette på generalforsamlingen i år grundet forholdene i 2020 – vi håber, at det næste år bliver lidt mere positivt.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen og udvalg for deres store engagement i 2020.

Formandens beretning taget til efterretning.

  1. 4.       Kassererens beretning

Kassereren fremlagde regnskabet. Han nævnte, at der var et stort overskud, hvilket ikke var positivt. Begravelsesforeningen havde 2 år i træk besluttet at give et tilskud på kr. 15.000,00, og måske kom der yderligere næste år. Da idrætten har været lukket ned, har de ikke været muligt at ”komme af med pengene”. Der har simpelthen ikke været nok ansøgninger, og der har derfor kun været udgifter på ca. kr. 39.000,00. Der havde kun været en enkelt ansøgning – derudover har der kun været udgifter til administration samt lodtrækningspræmier. Håber på flere ansøgninger fremadrettet.

Regnskabet godkendt af de 2 regnskabskontrollanter.

Kassererens regnskab efterfølgende taget til efterretning.

  1. 5.       Fastsættelse af kontingent.

Kassereren foreslog uændret kontingent – 10 kr. pr. lod pr. måned.

Vedtaget.

  1. 6.       Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

  1. 7.       Valg.

Valg af næstformand.

Formanden oplyste, at Vilhelm Jensen ved indkaldelsen havde givet tilsagn om, at han var villig til genvalg.

Han havde siden var indlagt og fået foretaget en større hjerteoperation. Han havde selvfølgelig talt med Vilhelm om hele situationen. Vilhelm havde i den forbindelse udtalt, at han ville stoppe som næstformand og havde tilføjet, at det var på tide, at der kom nye kræfter til.

Formanden tilføjede, at han havde kendt Vilhelm i rigtig mange år – siddet i FU sammen med ham – både som formand og næstformand – havde været til utallige mesterskaber sammen med ham – samt været sammen med ham i Støtteforeningen i mange år. Derudover rent privat haft mange fornøjelige år og timer sammen.

Stor tak fra både Støtteforeningen og PI – København for de mange år, Vilhelm har givet begge afdelinger, og ser selvfølgelig frem til, at han deltager i alle arrangementer både i Støtteforeningen og PI – København.

Tak til Vilhelm.

Formanden foreslog herefter Christine Bertelsen som ny næstformand.

Ikke andre forslag, hvorfor Christine Bertelsen blev valgt.

Kasserer Kurt Gullits Rasmussen villig til genvalg. Ikke andre forslag – Kurt Gullits blev genvalgt.

Sekretær Anders Norup villig til genvalg. Ikke andre forslag – Anders Norup blev genvalgt.

Revisor Poul-Erik Sloth-Andersen villig til genvalg. Ikke andre forslag – Poul-Erik Sloth-Andersen genvalgt.

  1. 8.       Eventuelt.

Intet at bemærke.

Formanden takkede dirigenten og takkede for fremmødet.

Christine Bertelsen
Referent

 


 

Referat fra ordinær generalforsamlingen for året 2019

2 heldige vindere af gavekort, Annie Voigts, formanden og Eigil Pagter Møller

Dirigent Søren Dejgaard Sørensen styrer

Formand, Mogens Voigts aflægger beretning

Kasserer, Kurt Gullits aflægger regnskab

Deltagerne

Deltagerne

Jesper Larsen har fortalt en vittighed

Opdateret 13. marts 2020

Afholdt tirsdag den 10. marts kl. 1700 i Færdselshuset, Valby.

 

DAGSORDEN:

Punkt 1. valg af dirigent.
Punkt 2. Valg af stemmeudvalg.
Punkt 3.  Formandens beretning.
Punkt 4.  Kassererens beretning.
Punkt 5.  Fastsættelse af kontingent.
Punkt 6.   Behandling af indkomne forslag.
Punkt 7. Valg af:

Formand, Mogens Voigts, villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem indsættes af PI-København.
Suppleant, Christine Bertelsen, villig til genvalg.
Revisor, Hans Jensen, villig til genvalg.

Punkt 8. Eventuelt.

Der var mødt i alt 26 af foreningens medlemmer.

Ad Punkt 1:  valg af dirigent, formanden foreslog Søren Dejgaard Sørensen. Valgt uden andre forslag. Der takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Søren gennemgik derefter generalforsamlingens punkter.

Ad Punkt 2: Valg af stemmeudvalg – foreslået udsat til eventuelt brug af sådant.
Dette blev godkendt.

Ad punkt 3: Formandens beretning:- formanden bød velkommen til de fremmødte, han håbede, at vi fik nogle gode timer sammen.

Han startede med at sige undskyld til Bowling- sejlsports- og kajakafdelingen, som begge havde lagt deres medlemsmøder netop i dag. Det er afdelinger det normalt møder talstærkt op.

Det skal siges, at vi allerede planlagde generalforsamlingen 11. november 2019 og indkaldelse udsendt den 24. januar 2020, om de 2 afdelinger havde planlagt deres medlemsmøder dengang, er ikke til at vide, men vi skal være mere opmærksomme til næste år, at vi ikke får lagt møder på samme datoer, således vi kommer til at holde nogen fra at deltage hos os

Formanden fornemmede, at foreningen fortsat har stor opbakning fra medlemmerne.

I forhold til 2019 har vi kun 4 medlemmer færre, idet vi pt. er 420 der har tegnet 7 lodder færre end i 2019. Vi fastholder vores månedlige lodtrækningen og igen har der været 186 heldige vindere.

Nogen er mere heldige end andre, men ”nogen” har jo også et betydeligt antal lodder, så derfor har de jo også flere chancer.

Sponsorer.
Foreningen har gennem tiden været heldige/dygtige at vi har haft et tæt samarbejde med flere sponsorer, der har givet gavekort til forskellige arrangementer eller indkøb, vi har så til gengæld købt vores gavekort hos vores sponsorer, men har grundet det sparet mange penge til gavn og glæde for de heldige vindere i de månedlige udtrækninger.

Desværre har vi måtte sige farvel til en sponsor, der har været med lige fra foreningen stiftelse i marts måned 1991.

Indehaveren af MATAS i Frederiksberg og Rødovre Centeret, Svend Arne Svendsen, hvis firma har skiftet navn til ”The Touch” mødte i 1991 Kurt Olsen som vi alle kender. De faldt i snak og Kurt omtalte Støtteforeningen.
Den ville Svend Arne Svendsen gerne støtte med nogle gavekort, samtidigt med at Støtteforeningen købte nogle hos ham. Dette samarbejde fortsatte indtil 2019, da Svend A. Svendsen valgte at stoppe samarbejdet.

Hvor mange penge i form af gavekort vi har fået i løbet af årene, har vi ikke helt styr på, men vi valgte i bestyrelsen at vi ville sige ordentligt farvel og tak til Svend Arne Svendsen.
Vi inviterede ham og hans hustru ud på en lille frokost og her sagde vi tak for hans store donationer.

Poul-Erik og jeg deltog, og jeg fornemmede. Svend Arne Svendsen satte pris på dette vores sidste møde.
Stor tak til Svend Arne Svendsen.

En anden storsponsor gennem årene, Restauration Hercegovina, der først lå i Tivoli, og siden på Frederiksberg, har også været et os godt økonomisk bekendtskab, igen noget for noget. Desværre måtte de dreje nøglen om hvorfor vi ikke længere nogle heldige vindere af de månedlige udtrækninger på restauration.

Vi har heldigvis stadig nogle sponsorer, rest. KRETA på Jyllingevej og rest. ”HUMMEREN” i Ishøj Havn.

Vi har igen i 2019 levet op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele støtte til medlemmer af PI., som PI ’Vi-København ikke gav støtte til.

Hvem har fået støtte:
Vi har givet støtte til i alt 20 forskellige aktiviteter.

Vi har sendt 9 gymnastikopvisnings hold til opvisning flere gange i løbet af året.

Vi har været til halvmaraton i Berlin.

Vi har været til politimesterskaber i Bowling i Gråsten.

Vi har haft deltagere med i cykelløbet Sjælsø Rundt.

Vi har været til triatlon i Karrebæksminde.

Vi har været til golf i Kina.

Vi har været til orientering i Norge.

Vi har været til floorball med et hold i Prag.

Vi har været til judotræning på Island.

Vi har været i judotrænings lejr i Japan.

Det er naturligvis mange atleter til gavn og glæde, at vi har kunnet give tilskud til deres arrangementer.

Bankospillet:
Bankospillet var igen velbesøgt, dog ikke så mange som i 2018, men som sædvanligt var der store præmier at spille om, og spillet blev afviklet uden problemer, dog var det sikkert nogen, der mente, at det var uretfærdigt at de ikke havde vundet.

Jeg var selv opråber, min bestyrelse laver så det øvrige arbejde, modtager betaling for plader og spil, kontrollere plader, deler præmier ud, står i baren og betjener deltagerne, og alt forløber helt uden problemer.
Det er en god bestyrelse vi har.

En som, siden vi spillede banko første gang, og som altid har siddet og modtaget penge fra deltagerne, er Annie. Hun har siddet sammen med Jørn Damm og nu med Kurt Gullits Rasmussen i kassen, og kassen har altid stemt når spillet er færdigt. Nogen kender hende som tidligere ansat i Sprogforbundet og nogen som formandens kone, men alligevel til dig Annie tak for din mangeårige deltagelse. Du gør det godt.

Vi skal senere tage stilling til, om vi skal afholde bankospil 2020.
Generalforsamlingen bestemmer.

Kontoret:
Vi har nu mailadresser på hovedparten af vores medlemmer således, at kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamlingen, kan anvende disse mailadresser og dermed spare en masse frimærkepenge.
Med alle de mailadresser kunne vi i januar sende kontingentopkrævningerne ud.

Desværre gik der lidt ”ged” i mailudsendelserne da computeren ikke var helt opdateret og samarbejdsvillig, så Anders måtte igen på kontoret senere for at at få sendt alle opkrævningerne ud.

Vi har forsat stor glæde af at måtte benytte Idrætskontorets Edb anlæg og printer i vores arbejde, og der skal lyde en stor tak til PI-København for, at vi vederlagsfrit kan bruge kontorets faciliteter.

Igen stor tak til GUNNAR NØRAGER, som genvalgt formand i PI-København.

Christine Bertelsen har nu endeligt meddelt, at hun går på pension. Hun stopper med udgangen af maj måned og PI-København har så været ude på arbejdsmarkedet for at finde en afløser for hende.

Afløseren skulle helst være en, der kendte lidt til PI-København i forvejen, for hvis det var en helt udefra uden kendskab til PI-København, ville det være en enorm arbejdsbyrde at løfte for den nye ansatte.

Heldigvis har vi jo Anders med i vores bestyrelse, og heldigvis har han i sin tid fabrikeret en datter, Mette og netop hun har et vist kendskab til PI-København.
Hun har i mange år været medlem af badmintonafdelingen, og hun bor lige på den anden side af havnen, Islands Brygge, så valgte PI-København at tilbyde hende jobbet på fuld tid.

Hun starter vist til maj måned, og Stine skal så lære hende om de mange opgaver inden hun selv forlader kontoret.

Vi håber naturligvis, at Støtteforeningen får samme flotte samarbejde som vi hidtil har haft med Stine, men vi er fuld af fortrøstning, da Anders jo ofte kommer på kontoret og holde Mette i ørene.

Fra Støtteforeningen skal der lyde en stor tak til Stine for hendes flotte samarbejde med os, og i anledning af hendes fratræden afholdes der en reception for hende torsdag den 18.juni. Indbydelsen komme senere.

Her får vi så mulighed for at sige ordentligt farvel og tak til hende, og vi håber naturligvis, at rigtigt mange vil komme forbi og hilse på hende på dagen.

Allerede nu STOR TAK til Stine, men heldig vi er hun supplant hos os i Støtteforeningen, og måske genvælges hun i dag.

Bestyrelsen:
Vi har fortsat et rigtigt fint samarbejde i bestyrelsen og alle yder, selvom vi alle er gået på pension, bortset fra formanden i PI. Tænk jeg troede, at når man gik på pension fik man masser af tid, men det er lige modsat.

Alle i bestyrelsen har forskellige tillidsposter mange forskellige steder, og det undrer mig at man gider, men alternativet er jo, at man forfalder til sofaen, og langsomt syner hen, hvis man ikke har frivilligt opgaver at arbejde med, og det har alle i stor udstrækning.

Udvalgene:
Også vores sponsorudvalg og revisor deltager aktivt i vores bestyrelsesmøder, så også til dem skal der lyde en stor tak for godt samarbejde, håber det fortsætter mange år endnu.

Formanden beretning blev derefter lagt til debat.
Der var ingen spørgsmål til formanden.

Formandens beretning blev derefter godkendt med akklamation.

Punkt 4: Kasserensen beretning.
Kassereren forlagde det reviderede årsregnskab, der bl.a. viste, at der havde været givet flere tilskud til ansøgerne i forhold til tidligere år.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Kassererens beretning blev godkendt med akklamation.

Punkt 5: fastsættelse af kontingent.
Kassereren foreslog at kontingentet fortsat skulle være på 10.00 pr. lod pr. måned.

Forslaget vedtaget.

Punkt 6: behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Punkt 7: valg af:
Formand Mogens Voigts, villig til genvalg.
Bestyrelsesmedlem indsættes af PI-København.
Suppleant Christine Bertelsen, villig til genvalg.
Revisor Hans Jensen, villig til genvalg.

Da der ikke var andre forslag blev følgende genvalgt med akklamation.

Formanden Mogens Voigts genvalgt
Suppleant Christine Bertelsen genvalgt
Revisor Hans Jensen, genvalgt

Bestyrelsesmedlem er indsat af PI-København er Gunnar Nørager.

Punkt 8: Eventuelt:
Jørgen Fischer havde enkelt indlæg der blev modtaget og besvaret.

Dirigenten afsluttede derefter med tak for god ro og orden.

Formanden Mogens Voigts takkede Sørens D. Sørensen for et god gennemført Generalforsamling.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 1805. 

Vilhelm Jensen
Næstformand.


 

God stemning under generalforsamlingen

Opdateret 27. marts 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen - PI- Københavns Venner, afholdt mandag den 11.marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmeudvalg
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkomne forslag
7) Valg af:
a. Næstformand, Vilhelm Jensen, villig til genvalg
b. Kasserer, Kurt Gullits Rasmussen, villig til genvalg
c. Sekretær, Anders Norup, villig til genvalg
d. Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, villig til genvalg
8) Eventuelt

Formanden bød velkommen til de 40 fremmødte medlemmer, han oplyste at det var det største medlems deltager antal i mands minde, hvilket glæde ham meget.

Punkt 1: Bestyrelsen forslog Søren D. Sørensen som dirigent ingen andre forslag Søren valgt med akklamation.
Punkt 2:  2 kompetente personer blev valgt.
Punkt 3: Velkommen til alle, det var dejligt at se så mange medlemmer bakkede op om foreningen, og deltog i Generalforsamlingen.

Jeg kan konstatere, at foreningen lever i bedste velgående og fortsat har stor opbakning fra medlemmerne. Vi et p.t. 424 medlemmer, der har tegnet ialt 564 lodder og vi har i 2018 udtrukket 186 vindere i vores månedlige trækninger.

Der er sikkert nogle her, der har vundet flere gange i 2018.

Når vi ser, at der til PI-Københavns generalforsamling i torsdags var mødt ca. 70 medlemmer op af de godt 3700 medlemmer, og vi i dag er hele 39 til vores generalforsamling med 424 medlemmer må vi nok konstatere, at vores generalforsamling må være mere populær end PI´s.

Håber vi får et par gode timer sammen.

I året 2018 har vi igen forsøgt at leve op til vores formålsparagraf, nemlig at uddele støtte til PI-medlemmer, der skulle deltage i en eller anden form for idrætsbegivenhed som PI-København ikke gav støtte til.

Hvem har fået støtte

Vi har givet støtte til i alt 10 forskellige aktivitet med i alt 30.296 kr.
Vi har været i træningslejr med Badmintonafdelingen
Vi har været til maraton i Marseilles
Vi har deltaget i Nordic Race i England
Vi har været til Åbent hus i Golf
Vi har været til maraton i Berlin, halvmaraton i Las Vegas -maraton i Bangkok.
Været til Dans med gymnastikafdelingens dansehold
Været til Vinter Event med PI
Og endelig til De Danske Mesterskaber i judo, hvor vi hjemtog flere danske mesterskaber til PI-København, både individuelle samt holdmesterskabet og Støtteforeningen kan prale lidt af, at vi med vores tilskud været med til at profilere judoafdelingen og dermed PI-København på en rigtig måde.

Vi kan med god samvittighed sige, at vi fortsat her en berettigelse. Jeg ville have skrevet, at vi godt kunne tænke os, nogle flere ansøgninger fra PI-medlemmer, men jeg skal så sandelig sige, at vi allerede nu i 2019 er blevet oversvømmet med mange ansøgninger til forskellige arrangementer, og tak for det.

Vi profilerer foreningen så bredt som vi har mulighed for. Vi har naturligvis vores egen hjemmeside, men lægger også indlæg på PI-Københavns hjemmeside, ligesom vi profilerer os på PI-Københavns Facebookside.

Vi må dog nok konstatere, at aktiviteterne rent idrætsmæssigt blandt politifolk er for nedadgående. Både i politiregi, men også for medlemmerne, der dyrker en eller anden form uden for PI-København.
Hvad nedgangen skyldes kan man kun gisne om, men mon ikke den tiltagende arbejdes mængde i politiet gør, at ikke så mange som tidligere, har overskud til også at dyrke idræt på samme måde som før.
Vi kan dog glæde os over, at vi gennem årene har ydet tilskud til rigtigt mange idrætsarrangementer. Således har vi side 2010 uddelt ca. en kvart million kroner, helt præcis 241,506.

Bankospillet

Heldigvis kan vi ud over yde tilskud også gøre andet for vores medlemmer og deres pårørende, nemlig at afholde det årlige bankospil, som igen i 2018 blev en stor succes med hele 107 deltagere på Station Bellahøj.
Godt nok giver bankospillet ikke overskud, men jeg tror, at medlemmerne syntes godt om initiativet.
Forsamlingen skal her i dag give tilladelse til, om vi fortsat skal afholde det årlige bankospil.

Persondataloven

I maj måned 2018 indførtes nye regler for behandling af personfølsomme oplysninger, og vi besluttede, at fjerne vores data fra den faste computer på Idrætskontoret til fordel for 2 eksterne harddiske således, at vi kun ganske kort er på nettet, når vi opdatere vores medlemmers data, og dermed opfylder kravene.

Vi har nu også fået mailadresser på hovedparten af vores medlemmer således, at vi når vi udsender kontingentopkrævninger og indkaldelse til generalforsamlingen kan anvende disse mailadresser og dermed spare en masse frimærkepenge.

Det er efterhånden så dyrt at sende breve ud, at det er lige før, at det bedre kan betale sig, at bestyrelsen selv kører ud med brevene til de, der ikke har en mailadresse.

Med alle de mailadresser kunne vi også skære lidt ned på personaleanvendelsen, da vi i januar sendte kontingentopkrævningerne ud.

Der desværre gik der lidt "ged" i mailudsendelserne til nogen, der ikke kunne åbne det fremsendte, men det rettede Anders op på senere.
Det vil ikke ske i 2020 siger Anders. Han har en plan, så stem endelig på ham, når vi når dertil i dagsordenen.

Kontoret

Vi har jo mulighed for at benytte Idrætskontorets EDB anlæg og printer i vores arbejde, og der skal lyde en stor tak til PI-København for, at vi vederlagsfrit kan bruge kontorets faciliteter. Uden den mulighed var bestyrelsen nødt til at lave arbejdet hjemmefra, og så kan det godt være, at det kunne give nogle problemer.
Tak til Gunnar Nørager, som jo er formand for PI-København.

En anden vi også skal sige TAK til er Christine Bertelsen, som selvom hun er gået på pension og nu kører Idrætskontoret på halv tid, fortsat har tid til at varetage nogle af de opgaver, som naturligt ligger på Idrætskontoret, nemlig medlemsregistrering, tilmelding til generalforsamling og bankospil i tæt samarbejde med Anders.

Uden Stine og Anders, var vi ilde stedt, så en stor hånd til dem begge.

Bestyrelsen

Vi har et fint samarbejde i bestyrelsen og alle yder, selvom vi alle er gået på pension, bortset fra formanden for PI.
Tænk jeg troede, at når man gik på pension fik man masser af tid, men det er lige modsat. Alle i bestyrelsen har mange forskellige tillidsposter mange steder, det er for vidt at komme nærmere ind på dette, men tro mig, alle er dybt engageret og det er derfor de holder sig så godt.

Udvalgene

Også vores sponsorudvalg og revisorer deltager aktivt i vores bestyrelsesmøder, så også til dem skal der lyde en stor tak for godt samarbejde, håber det fortsætter mange år endnu.

Da der ikke var nogen der ønskede ordet til formanden beretning, blev den godkendt med akklamation

Punkt 4: Kassereren, Kurt Gullits Rasmussen gennemgik  det fremlagte og revisorunderskrevne regnskab for 2018. Gennemgik de forskellige konti, indtægter og udgifter.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet der godkendt med akklamation.

Punkt 5: Kassereren forslog uændret kontingent, kr. 10.00 pr. måned, der blev vedtaget med stor akklamation.

Punkt 6:  Indkomne forslag, der var ikke indkommet forslag.

Punkt 7: Valg af:

Næstformand, Vilhelm Jensen, genvalgt med akklamation.
Kasser, Kurt Gullits Rasmussen, genvalgt med akklamation.
Sekretær, Anders Norup, genvalgt med akklamation.
Revisor, Poul-Erik Sloth Andersen, genvalgt med akklamation.

Inden vi gik over til Eventuelt, oplyste dirigenten, at generalforsamlingen skulle tage stilling til, om BANKOSPILLET også skulle afholdes i efteråret 2019.

Blev vedtaget med aftenens største akklamation.

Punkt 8: Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Dirigenten afsluttede Generalforsamlingen, ved at konstatere, at alt var forløbet i god ro og orden.

Generalforsamlingen afsluttet kl.1730.

Referat:  Vilhelm Jensen, næstformand.

Under den efterfølgende spisning blev der udtrukket 2 stk. gavekort på indgangsbilletten, til forretningen "THE TOUCH på henholdsvis kr. 500 og kr. 1000.

kr.500.-. til Jørgen Lund og kr. 1.000.-.til Jack Christensen