Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 8. sepember 2021

Referat af bestyrelsesmøde i PI´s Venner – Støtteforeningen – afholdt den 6 september 2021 kl. 1000 Teglholmsgade 1-3, 2450 København S.

Mødedeltagere:

Mogens Voigts, formand
Vilhelm Jensen, næstformand - AFBUD
Anders Norup , sekretær
Kurt Gullits Rasmussen, kasserer
Gunnar Nørager, bestyrelsesmedlem – formand PI - København

Jesper Larsen, sponsorudvalg
Poul-Erik Sloth-Andersen, sponsorudvalg

Hans Jensen, revisor

Christine Bertelsen, suppleant

Mette Hansen-Hersnap, administrativ medarbejder PI - København
Claus Hansen, observatør – næstformand PI - København 

Punkt 1: Valg af dirigent Mogens Voigt
Punkt 2: Bestyrelsesreferat fra 210521 blev godkend
Punkt 3: Formandens redegørelse.

Den 18. marts 2021 fyldte foreningen 30 år, men det blev som så meget andet - ikke fejret grundet Corona.

Mange af restriktionerne er imidlertid ophævet nu, hvilket betyder, at vi igen kan holde generalforsamlingen og vores bankospil.

Da indkaldelsen til generalforsamlingen blev lagt på vores hjemmeside, lå den allerede samme dag på PI´s facebook side og dagen efter på PI -Københavns hjemmeside.

Tak for godt samarbejde til Mette, der uopfordret lægger indkaldelserne på diverse sider.

Siden seneste møde i maj måned har der kun været én ansøgning, som blev imødekommet, så det er kun sekretæren, der løbende har haft arbejdsopgaver.

Idrætten er så småt kommet tilbage, - flere politimesterskaber er allerede afviklet, og flere er på vej. Man forsøger at afvikle alle DPM´er i 2021, og starter forfra i 2022 – medmindre vi rammes af en ny bølge af Corona.

Individuelle idrætsgrene starter også op, og måske dukker der flere ansøgninger op.

Sponsorudvalget arbejder på højtryk. En stor tak til dem for det store arbejde.

Medlemstallet er nogenlunde stabilt. De flestes mailadresser er opdateret, hvilket gør det nemmere at kontakte dem – særligt når de skal underrettes om, at de har vundet en lodtrækningspræmie.

Opfordring til bestyrelsen om idéer til at skaffe nye medlemmer. Diverse sociale medier benyttes, men måske er det ikke nok. Opfordring til formanden for PI – København om at nævne Støtteforeningen i beretningen til generalforsamlingen.

Der foretages månedlige trækninger som sædvanligt, og det giver ikke anledning til problemer takket været Anders.

Tak til hele bestyrelsen og udvalg for deres store arbejde

Punkt. 4: Økonomisk status.

Kurt Gullits oplyste, at regnskabet netop var blevet kontrolleret og godkendt. Der var i år kun udbetalt til en enkelt ansøgning. Udgifterne i alt ca. 16.000,00 var primært brugt på præmier, gavekort, m.m.

Punkt 5: Anders oplyste, at medlemstallet p.t. er 398 – og i alt 527 lodder. 

Punkt 6: Behandling af ansøgninger. – P.t. ingen ansøgninger

Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget.

Poul-Erik oplyste, at han havde skaffet Løjtehus på Løjtegårdsvej som sponsor. De havde aftalt, at de ville levere gavekort til kr. 500 pr. stk., hvor vi skal betale de kr. 250,00.

Jesper havde haft kontakt med Gerlev Kro, der ville give 100 kr. pr. gavekort – uanset gavekortets størrelse. Der blev besluttet, at vi ikke ville benytte os af tilbuddet.

Punkt 8: Gennemgang af generalforsamlingen den 20. september.

Tilmeldingsfristen er 150921, hvorefter Mette vil underrette formand og sekretær om antallet.

De tilmeldte møder i stueetagen i Valby, hvor Anders og evt. én mere tager i mod og udleverer gæstekort.

Mette sørger for bestilling af mad, drikkevarer, kaffe og kage i kantinen.

Med hensyn til dirigent enighed om at spørge Søren Dejgård – såfremt han ikke møder op, foreslås Stine. Anders medbringer dagsordner og love – Kurt medbringer regnskaber. Anders medbringer indgangsbilletter samt præmier (2 stk. gavekort a kr. 250,00 til Føtex), der udloddes på disse.

Gunnar oplyste, at PI – København har modtaget DPIF´s jubilæumskrus. Disse skal udleveres til samtlige deltagere.

Punkt 10 og 11: Gennemgang bankospil den 7. oktober.

For første gang forsøges bankospillet afviklet på Teglholmsgade 1-3. Formanden vil med hjælp fra sekretæren udfærdige en indbydelse, hvoraf der bl.a. vil fremgå transport- og parkeringsmuligheder i området. Anders og Stine vil tage imod gæsterne via ekspeditionen. Gunnar vil kontakte kokken og lave aftale omkring køb af wienerbrød, øl, vand, kaffe og te. Gunnar og Jesper vil stå for salg af nævnte. Med hensyn til vin bestilles det sammen med den vin, der bruges som præmier. Kurt og Anders kontakter Tommy Keil med hensyn til levering af vin. Kurt og evt. Annie vil stå for salg af bankoplader samt udlevering af indgangsbilletter. Aftalt, at der skal udloddes præmier (vin og gavekort til Føtex) på indgangsbilletterne. Anders køber indgangsbilletterne, og Hans indkøber ”de små plader” som benyttes til bankonumrene. På grund af 30-års fødselsdagen blev der besluttet, at der skal uddeles en præmie, når bankonummeret 30 blev trukket. Enighed om, at der skulle – via Tommy Keil – indkøbes 5 flasker portvin. Vin og portvin bestilles af Kurt og Anders, ligesom de sørger for indkøb af resten af gevinsterne som kaffe, snaps og gavekort.

Der spilles som sædvanlig 10 spil samt 3 ekstra spil. Gunnar sørger for 3 kurve fra henholdsvis Flreklame samt PI – København. Der vil også her blive udleveret DPIF-krus til alle. Mogens sørger for skilte. Alle mødes kl. 1700, og alle hjælper med opstilling af borde, lægge brikker frem, m.m. Mogens er som altid ”opråber”. Anders, Poul-Erik samt andre, der er tilgængelige kontrollerer bankonumre samt udleverer gevinster. Betaling via mobilepay v/Kurt. Alle bliver og hjælper med oprydning.

Punkt 12. og 13: Dato for næste bestyrelsesmøde og julefrokost den 15. november på idrætskontoret.

Punkt 14: Trækning af gevinster for september måned foretaget.

Punkt 15: Eventuelt. Intet til dette punkt.

Christine Bertelsen
Referent


 

 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde

Opdateret 1. juni 2021

Afholdt fredag den 21. Maj kl. 11.00 i ISHØJ.

Med følgende dagsorden:

Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af møde 17. februar 2020

Punkt 3: Siden sidst – formanden

Punkt 4: Økonomisk status

Punkt 5: Medlemstal

Punkt 6: Behandling af ansøgningen om tilskud

Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget

Punkt 8: Datoer for eventuel generalforsamling og bankospil

Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde

Punkt 10: Gevinstudtrækning – maj og juni 2021

Punkt 11: Eventuelt

Ad punkt 1: valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

Ad punkt 2: godkendelse af sidste referat:
Blev godkendt uden kommentarer

Ad punkt 3: siden sidst ved formanden:
Formanden startede sin beretning med, at han syntes, at godt det sidste år har været et mærkeligt år, hvor Corona pandemien har lagt Danmark ned og især politiidrætten.

Kun ganske få idrætsarrangementer har været afholdt i 2020 -2021, og især politimesterskaberne er det gået ud over.

Heldigvis ser det ud til, at der igen er kommet gang i politiidrætten, og idræt hvor PI-Københavns medlemmer vil deltage, og derfor kan vi nok forvente, at der kommer gang i ansøgninger om økonomisk støtte til Støtteforeningen.

PI-København har også været hårdt ramt af alle disse aflysninger, og især foreningens 100 års jubilæumsfest måtte aflyses ligesom de stort planlagte politimesterskaber i marts 2020 måtte lide samme skæbne

I Støtteforeningen nåede vi lige i 2020 at få afholdt vores ordinære generalforsamling, inden vi også måtte lukke ned for vores mødeaktivitet.

Vores bestyrelsesmøde den 8. juni var blot et orienteringsmøde, hvor vi skulle træffe beslutninger om, hvilke møder og eventuelt bankospillet vi måtte aflyse.

Mødet den 7. september. Hvor vi skulle planlægge bankospillet den 8 oktober der desværre blev aflyst, hvilket vi naturligvis var meget kede af.

Vores møde den 9. november blev også aflyst, og først nu den 21. maj er det muligt at mødes og planlægge resten af 2021, heldigvis.

Vi har netop fået at vide, at forsamlingsloftet indendørs fra i dag den 21. maj. er forhøjet indendørs til 50 personer. Så jeg mener godt at vi i dag kan planlægge generalforsamlingen 2021.

Hvor vi kan/skal afholde den, taler vi nærmere om.

Hvis forsamlingsloftet hæves yderligere indendørs til fx 100 personer må vi tale om vi skal afholde bankospillet, men hvis der fortsat skal være 1-2 meter mellem deltagerne, bliver det nok vanskeligt at finde et egnet sted at afholde bankospillet, men lad os se.

Ansøgninger:
I 2020 har vi udbetalt omkring 9.200 kr. med det ved kassereren meget mere om.

I 2021 har vi indtil nu kun modtaget 2 ansøgninger, 1 fra Brasiliansk Jiu jitsu afdelingen, som ville ud og rejse, men som ikke blev til noget. og 1 fra en kvindelig cyklist, der skulle deltage i et jubilæumsløb, arrangeret af DPIF.

Ansøgningen blev henvist til cykelafdelingen, tjenestestedet eller PI-København, da den lå uden for vores bestemmelser.

Hvordan har foreningen så kunnet køre
Det har været svært, med alle disse aflysninger som har været en stor hæmsko for møder m.v.

Jeg kan henvise til vores sekretær, Anders Norup. Han har gjort og gør et fantastisk stykke arbejde med at holde styr på vort medlemskartotek, ind- og udmeldelser, opkrævninger m.v.

I januar 2021 mødtes jeg med Stine og Anders på idrætskontoret, hvor vi fik sendt opkrævninger for 2021 ud, og dem vi ikke på stedet kunne udsende tog Anders med hjem, hvor han fortsatte arbejdet der hjemme.

De månedlige lodtrækninger har Anders også taget sig af, nogle gange på kontoret ved hjælp af PI´s nyansatte kontormedarbejder, Mette, som har afløst Stine, og Mette fortsætter heldigvis med det arbejde for Støtteforeningen som Stine gjorde.

Tak til Mette.

I 2020 og 2021 har lodtrækningerne flere gange fundet sted hos mig i kolonihaven. Hvor Anders og Stine har deltaget.

Stor tak til Anders, Stine og Mette for deres arbejde for Støtteforeningen. Men naturligvis tak til den øvrige bestyrelse, sponsorudvalg og revisor.

Tak fordi i holder fast.

Nu håber jeg bare, at normale tilstande igen vil indfinde sig i Danmark så vi kan slippe af med mundbind, kan kramme, kysse og hilse på hinanden igen på normal måde.

Punkt 4: økonomisk status:
Kassereren forlagde årsregnskab for 2020, der viste at regnskabet var noget bedre en tidligere år, idet de mange restriktioner der var i forbindelse med Corona pandemien gjorde, at der ikke havde været de samme ansøgninger som tidligere år.

Der var givet tilskud/uddelinger til ansøgere på ca. 9.200, samt der var ikke afholdt bankospil.

Det gør at foreningen har en sund økonomi. Håber også at der kan komme gang i idrætten, således, at vores aktive kan komme ud til div. Stævner, hvortil de kan søge tilskud.

Punkt 5: medlemstal:
Sekretæren oplyste ar der var 402 medlemmer med i alt 534 lodder.

Punkt 6:  ansøgninger om tilskud
Der var ikke givet tilskud til aktiviteter, som anført i Formandens beretning.

Punkt 7: nyt fra sponsorudvalget
Udvalget arbejdede på at skaffe nye sponsorer, idet MATAS har afhændet sin forretning i Frederiksbergcenteret, og nu kun har forretning i Haslev.

Der var forslag at rette henvendelse til nogle dagligvarekæder, som ville være interesserede.

Er der medlemmer i foreningen der kunne have emner til sponsorer, så hører udvalget gerne fra jer.

Punkt 8: Eventuelle datatoer for Generalforsamling og eventuelt Bankospil.

Forslag til afholdelse af generalforsamling mandag den 20. september 2021 kl. 1700 i Valby

Forslag til afholdelse af bankospil torsdag den 7. oktober kl. 1900 i Valby/Bellahøj.

Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Afholdes mandag den 6. september 2021 kl. 1100 på PI-s kontor.

Punkt 10: lodtrækning
Lodtrækning for maj og juni måneder er foretaget.
Henviser til hjemmeside, hvor maj mdr, er offentliggjort.

Punkt 11: Eventuelt
Julemøde foreslået til mandag den 15. november kl. 1100 på PI-s kontor.

                               Vilhelm Jensen, referant


 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. februar 2020

Opdateret 21. februar 2020

Referat af ordinært

 

 

B E S T Y R E L S ES M Ø D E

Afholdt mandag den 17. februar kl. 1100 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1:  Valg ag dirigent
Punkt 2:  Godkendelse af bestyrelsesreferat af 11. november 2019
Punkt 3:  Siden sidst – formanden
Punkt 4:  Økonomisk status
Punkt 5:  Medlemstal
Punkt 6:  Behandlinger af ansøgninger om tilskud
Punkt 7:  Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8:  Gennemgang af dagsorden m.v. af Generalforsamlingen tirsdag 10. marts 2020 kl.  1700 på Færdselshuset i Valby
Punkt 9:  Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 10: Gevinstudtrækning – februar
Punkt 11: Eventuelt.

I mødet deltog: Mogens Voigts, Kurt Gullits, Anders Norup, Christine Bertelsen, Poul-Erik Sloth og undertegnede.

Afbud: Gunnar Nørager, Jesper Larsen og Hans Jensen.

Ad Punkt 1: valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

Ad Punkt 2: godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad Punkt 3: Siden sidst – formanden

Usendelse af opkrævninger
Formanden oplyste, at Anders, Kurt og formanden var mødt den 13. januar 2020 på Idrætskontoret for der at udsende opkrævninger til vores civile medlemmer.

Vi har efterhånden mailadresser på alle vores civile medlemmer men der var fortsat enkelte der skulle have tilsendt girokort, hvilket Kurt tog sig af.

De drøftede og blev enige om, at tiden var inde til, at man ikke skulle være afhængig af kontorets Computer, men at vi fik vores egen G-mailkonto. 
Denne skulle hele bestyrelsen have adgang.

Kurt påtog sig opgaven, hvilket han har gjort. Anders er nu i gang med at a’jourføre medlemsregisteret samt opdatere hvem der har betalt kontingent for 2020 og hvem der evt. mangler.

Sponsorer
Vores mangeårige sponsor fra Matas nu ”THE TOUCH” ser sig ikke længere i stand til at være sponsor for Støtteforeningen, han har faktisk været sponsor for Støtteforeningen siden foreningen stiftelse.
Hvor mange støttekroner han har doneret gennem alle årene vides ikke helt bestemt, men det drejer sig om mange tusinde kroner.

Bestyrelsen ville gerne sige pæn tak til indehaveren af ”THE TOUCH”, og hustru blev derfor inviteret på en lille frokost på i Jenners Seaside i Greve. 
Der blev sagt pænt tak samt overrakt et lille gavekort for på den måde at slutte pænt tak. Matas manden og hustru blev faktisk meget glad. Stor tak til dem.
Vi har fortsat gavekort til ”THE TOUCH” men fremover skal vi selv købe dem alle.

En anden af vores sponsorer er heller ikke mere, er Hercegovina, der ikke har kunnet finde egnede lokaler. Vi har fået refunderet de gavekort vi havde købt via Jesper Larsen, der var kontaktmand til ejeren.

Ansøgninger:
Hvis formanden har regnet rigtigt, har vi uddelt kr. 35.200 til idrætsaktiviteter i 2019, hvilket er helt i tråd med vores formålsparagraf.

Vi har allerede i år modtaget ansøgninger og tildelt 1.000 til en deltager i Vasaløbet, og yderligere 2 ansøgninger vi skal tage stilling til.

Kontoret:
Stine har nu gjort alvor af sine trusler om at stoppe, hvilket formentlig sker i løbet af foråret.
Der er muligvis fundet en afløser, men det er der ikke helt styr på endnu, men uanset kommer vi til at savne Stine på kontoret.

Anders vil fortsat komme på kontoret hvor han sammen med formanden laver forskellig ting. Mest i forbindelse med udsendelse af opkrævninger og udtrækninger.
Vi må fortsat bruge kontoret til vores arbejde.

Ad Punkt 4: Økonomisk status:
Kurt oplyste, at der pr. 31/12-2019 var et fornuftigt indestående.

Ad Punkt 5: Medlemstal:
Anders oplyste, at der 420 medlemmer, der har i alt 557 lodder.

Ad Punkt 6: behandling af ansøgninger:
Der blev behandlet 3 ansøgninger, en vedr. Ironmand i Estland samt 2 fra Gymnastikafdelingen. Der blev bevilliget 1.000 kr til deltagelse i Ironmand.
Gymnastik URBAN 1.000 til deltagelse i stævne, PI-piger gymnastik 2.500 til deltagelse i 2 opvisninger.
Bestyrelsen vedtog, at sende skrivelse til formanden for Gymnastikafdelingen, om at sørge for at ansøgninger skal fremsendes til bestyrelsen efter gældende regler.

Ad Punkt 7. Sponserudvalget:
P.T har vi 4 sponsorer, men udvalget arbejder ihærdigt på at skaffe flere.

Ad Punkt 8: generalforsamlingen:
Bestyrelsens opgaver ved Generalforsamlingen blev gennemgået, alt var på plads.

Ad Punkt 9: næste bestyrelsesmøde:
Mandag den 8. juni kl. 1100 på idrætskontoret.

Ad Punkt 10: gevinstlodtrækning for februar:
Lodtrækningen fortaget – gevinstliste udsendes snarest på hjemmesiden.

Ad Punkt 11: Eventuelt:
Intet eventuelt.

  

Vilhelm Jensen
Næstformand.


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 11. november 2019

Opdateret 15. november 2019

 Referat af ordinært

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Afholdt mandag den 11. november kl. 10:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af 30. september 2019
Punkt 3: Siden sidst – formanden
Punkt 4: Økonomisk status
Punkt 5: Medlemstal
Punkt 6: Behandling af ansøgninger om tilskud
Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8: Gennemgang af det afviklede bankospil, bl.a. regnskab og priser
Punkt 9: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 10: Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2020
Punkt 11: Gevinstudtrækning – november – december og juletrækning
Punkt 12: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 13: Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Hans Jensen, Jesper Larsen, Poul-Erik Sloth, Kurt Gullits og undertegnede.
Afbud fra: Gunnar Nørager, Vilhelm Jensen og Christine Bertelsen.

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:
Der er jo ikke sket det store siden sidst. Bankospillet gik jo planmæssigt, men det vender vi tilbage til.

Vi har siden sidst fået et par ansøgninger som vi har behandlet. Vi har fået ansøgninger fra Judoafdelingen på 4 forskellige personer, der skulle ud i Europa og dyrke judo, og de har hver fået kr. 1000,- til deres aktiviteter.
Den ene er dog trukket tilbage igen, da pgl. ikke kunne få fri, og kassereren har fået pengene tilbage.
Vi i år udbetalt kr. 35.200 i støtte til 22 forskellige aktiviteter.


Herudover havde vi afsat kr. 3500 kr. til Orienteringsafdelingen til deres stævne på Bornholm den 25. oktober, hvis det gav underskud, men jeg har intet hørt derfra endnu.

Vi har fået 4 indlæg til hjemmesiden i 2019.
Bangkok Maraton – Berlin Halvmaraton - Cykelløbet Sjælsø Rundt og senest World Police and Fires Games i Kina med golf og svømning. Dorte Bo Jensen vandt guld i sin aldersklasse. Var i øvrigt eneste deltager.

En meget anderledes og velskrevet artikel fra Jesper Bangsgaard.

Vi har naturligvis også mange indlæg fra gymnastikafdelingen, dem lægger jeg på PI´s hjemmeside, i øvrigt sammen med de andre, men syntes I jeg skal lægge dem også på vores hjemmeside? Enighed om at de også skal på vores hjemmeside.

Sponsorer
Det ser ud til, at restaurant Hercegovina på Frederiksberg nu er overtaget af andre, og deres planer om en restaurant igen i Tivoli er indtil nu ikke indfriet.

Vi har fortsat nogle ubrugte gavekort, som vi har lagt penge ud til, og dem vil Jesper forsøge at få inddraget fra de tidligere ejere.
Så vidt jeg er orienteret var de villige til at tilbagebetale vores udlæg.

Også vores storsponsor fra Matas er måske fortid, det ved Poul-Erik noget mere om, men er det tilfældet kommer vi til at mangle rigtig mange sponsorpenge i fremtiden, men måske har sponsorudvalget nogle nye ideer?

Idrætskontoret:
Stine stopper formentlig midt i 2020 og der er opslået stillingsopslag op på PI´s hjemmeside og på Facebooksiden.

Som jeg er orienteret er der nogle der har reageret på opslagene, men hvor langt PI er nået med stillingsbeskrivelse ved jeg ikke nærmere om. Skal der være tale om en hel- eller halvdagsstilling, og hvordan skal den aflønnes, og kommer der en udefra, eller måske en intern.

Jeg kommer fortsat engang imellem på kontoret og hjælper Anders med lodtrækning m.v. men det er ham der laver det store arbejde, og uden ham ville det se sort ud.
Stor tak til Anders.

Udsendelse af opkrævninger til 2020
Vi har efterhånden fået mailadresser på næsten alle vores civile medlemmer, så opkrævninger sender vi ud ad den vej.

Det er derfor begrænset hvor mange opkrævninger der skal sendes ud med post, og dermed hvor mange der er behov for til den opgave.

Anders og jeg sendte i januar opkrævningerne på mail til dem der havde, og resten fik brev som Kurt og Vilhelm stod for.
 
AD PUNKT 4: Økonomisk status:
Kassereren meddelte at pengebeholdningen er passende-.

AD PUNKT 5: 
Anders oplyste at medlemstallet er 423 med 566 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:
Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 1 judokæmper, der er udtaget til, sammen med et Østrigske ungdomslandhold, at deltage i en træningssamling i Japan fra 1. til 14. december 2019. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 1.000,- kr.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:
Poul-Erik har afholdt møde med Svend Arne Svendsen, ”The Touch”, tidligere MATAS om fortsættelse af sponsoratet. Svend Arne Svendsen har meddelt tilbage at han ikke fortrsætter sponsoratet. Det blev aftalt at vi finder en eller anden måde at takke for det mangeårige sponsorat.

Jesper Larsen arbejder fortsat på at skaffe et sponsorat fra Italiensk supermarked i Sydhavnen.
Jesper tager også kontakt til Hercegovina for at få penge tilbage for 9 gavekort.

Bestyrelsen besluttede at man fra foreningen vil sponsorere et gavekort på 2.500,- til udlodning på PI-Københavns 100 års fødselsdagsfest den 20. maj næste år. Festudvalget kontaktes.

AD PUNKT 8: Gennemgang af det afviklede bankospil.:
Bankospillet forløb udmærket.

Der var indkøbt for mange snegle.
De aftalte priser OK.
Alle løste deres opgave til UG.
Kassereren meddelte, at havde givet et underskud på 400,- kr.

AD PUNKT 9: Næste bestyrelsesmøde:
Næste møde afholdes mandag den 17. februar 2020 kl. 11:00 på Idrætskontoret.

AD PUNKT 10: Fastsættelse af ordinær generalforsamling 2020:
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. marts 2020 kl. 1700 på politistationen i Valby.
Stine sørger for reservering af lokal.

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling vedrørende udsendelse af girokort:
Arbejdet med udsendelse er sat til mandag den 13. januar 2020 kl. 1000 på Idrætskontoret.
Nødvendig arbejdskraft kommer senere.

AD PUNKT 12: Gevinstudtrækning:
Trukket november, december og ekstra juletrækning..

AD PUNKT 15: Eventuelt:
Intet.

Anders Norup
sekretær


 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 30. september 2019

Opdateret 9. oktober 2019

Referat af ordinært

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Afholdt mandag den 30. september kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Godkendelse af bestyrelsesreferat af 18. juni 2019
Punkt 3: Siden sidst – formanden
Punkt 4: Økonomisk status
Punkt 5: Medlemstal
Punkt 6: Behandling af ansøgninger om tilskud
Punkt 7: Nyt fra sponsorudvalget
Punkt 8: Gennemgang af det kommende bankospil
Punkt 9: Huskeliste – banko
Punkt 10: Gevinstoversigt – banko
Punkt 11: Arbejdsfordeling - banko
Punkt 12: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
Punkt 13: Gevinstudtrækning – oktober trækning
Punkt 14: Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Hans Jensen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen, Poul-Erik Sloth Andersen og undertegnede.
Afbud fra: Gunnar Nørager, Vilhelm Jensen og Kurt Gullits.

AD PUNKT 1: Valg af dirigent:
Formanden valgt uden modkandidat.

AD PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:
Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendt.

AD PUNKT 3: Siden sidst – formanden:
Bestyrelsesmødet 30. september 2019

Siden vores møde i juni er der ikke sket ret så meget, men det er vel forventeligt.
Ansøgninger: Vi har heldigvis fået mange nye ansøgninger, og nogle helt nye, hvilket er glædeligt og viser, at Støtteforeningen fortsat har sin berettigelse.
Tilskuddet til et Biathlonstævne kom ikke i brug, da det blev aflyst, og orienteringsløbet på Bornholm, hvor vi gav tilsagn om 5000 her jeg ikke hørt nærmere om?
Ellers har vi givet 1000 kr. til VM i forhindringsløb, 2x1000 kr. til 2 deltagere, der skulle til Kina og spille golf, 500 kr. til en deltager i orientering i Norge, og senest 5000 kr. til 10 deltagere der skal deltage i et floorball stævne i Prag i november.

Der er således behandlet og tildelt kr. 32.200 indtil nu, allerede 2000 kr. flere end sidste år, hvilket jo er vores målsætning.

Senest har vi modtaget 2 ansøgninger fra judoafdelingen, som vi skal behandle i dag.
Det skal bemærkes, at judoafdelingen er flittige til at melde deres aktive ind i Støtteforeningen, således har vi fået hele 8 indmeldelser fra dem i år.

Til gengæld kniber det lidt med at få artikler fra dem, der modtager vores støtte som de har lovet, men det håber vi bliver bedre.

Idrætskontoret
Stine er fortsat på nedsat tid og jo ikke længere ansat i politiet men yder fortsat en stor hjælp for Støtteforeningen

Hun barsler med, at hun vil holde op på jobbet efter PI-Københavns 100 års fødselsdagsfest og 5x politimesterskaber, og hvad der sker herefter bliver jo meget spændende for os.
Hvad gør vi, hvis vi ikke kan forvente den samme service efter hendes opsigelse??
Indtil videre kører det dog, men vi er nødt til at tænke fremtiden ind i vores tanker, hvis der er plads.

Vi håber, at vores afgørelse om, at tilmeldinger til bankospillet og generalforsamlingen kun kan ske på mail til hende, har taget lidt af presset fra hende, nu når hun ikke skal besvare telefonsamtaler om tilmeldinger.

Gevinstudtrækning
Anders og Stine foretager gevinstudtrækningerne, og jeg deltager en gang imellem, når jeg kan nå det.

AD PUNKT 4: Økonomisk status:
Kassereren holder ferie i London – intet regnskab.

AD PUNKT 5:
Anders oplyste at medlemstallet er 422 med 564 lodder.

AD PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:
Ea Nielsen har ansøgt om støtte til deltagelse i Norsk Politimesterskab i Orienteringsløb den 26. august – 2. september 2019. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 500,- kr.

Lasse Kallehauge, Floorballafdelingen, har ansøgt om tilskud til deltagelse i ”Prag Masters” i Prag den 7. – 9. september 2019. Der deltager 10 medlemmer fra Floorballafdelingen. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 500,- kr. til hver deltager.

Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 2 judokæmpere, der skal deltage i erfaringsudvikling med politifolk fra England og Island. Mødet finder sted i uge 42.

Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 2000,- kr.

Morten Bollesen, Judoafdelingen har ansøgt om tilskud til 1 judokæmper der i uge 41 skal deltage i Verdensmesterskaberne for veteraner i Marokko. Bestyrelsen besluttede at yde et tilskud på 1000,- kr.

AD PUNKT 7: Nyt fra sponsorudvalget:
Poul-Erik Sloth kom med forslag om at Støtteforeningen sponsorer en præmie til udlodning ved PI-Københavns 100 års jubilæumsfest næste år i maj måned. Bestyrelsen enig og Poul-Erik undersøger nærmere.

Poul-Erik aftalte møde med Svend Arne Svendsen, ”The Touch” om eventuel sponsorering af nye gavekort. Køber 12 x 500 kr. til de månedlige udtrækninger.

Jesper Larsen forsøger at skaffe et sponsorat fra Italiensk supermarked i Sydhavnen.

AD PUNKT 8: Gennemgang af det kommende bankospil:
Bankospillet afholdes torsdag den 10. oktober 2019 kl. 1900 på Station Bellahøj.
Bestyrelsen møder kl. 1700.

AD PUNKT 9: Huskeliste – Banko
Huskelisten gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 10: Gevinstoversigt – Banko
Gevinstoversigten gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 11: Arbejdsfordeling – Banko
Arbejdsfordelingen gennemgået og tilrettet – Formanden udsender:

AD PUNKT 12 : Næste bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. november 2019 kl. 1000 på Idrætskontoret.

AD PUNKT 13: Gevinstudtrækning:
Trukket oktober måned.

AD PUNKT 14: Eventuelt:
Intet.

Anders Norup
sekretær


 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. juni 2019

Opdateret 1. juli 2019

Referat af ordinært 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

 

Afholdt mandag den 18. juni kl. 11:00.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Fastsættelse af dato for bankospillet
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - juli – sommertrækning
11) Eventuelt

I mødet deltog: Mogens Voigts, Anders Norup, Kurt Gullits Rasmussen, Hans Jensen, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen, og undertegnede.

Afbud fra: Gunnar Nørager.

Ad punkt 1:Valg af dirigent: Hans Jensen valgt uden modkandidat.

Ad punkt 2: Godkendelse af sidste referat: referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad punkt 3: Siden sidst - formanden:

Formanden nævnte at undertegnede tidligere på året havde tilbudt at skrive referater fra vores bestyrelsesmøder og generalforsamling, tak for det.

Siden sidste bestyrelsesmøde for 4 mdr. siden, var der sket en del, bl.a. har vi allerede modtaget en del flere ansøgninger om tilskud. men igen fra de medlemmer, der ved, at de kan få støtte hos os.

Opkrævninger af manglende betalinger.

Anders og jeg har holdte flere møder på kontoret flere gange for at se, hvem der af en eller anden grund endnu ikke har betalt kontingent, og sendt "rykkere" ud til dem.
De som vi efter flere "rykkere" var i tvivl om, ville fortsætte som medlem har vi slettet.

Kontoret

Vanen tro arbejde Anders flittigt på kontoret med lodtrækninger, á jourføring af medlemsregisteret, indkøb og udsendelse af gevinster m.v. godt hjulpet at Stine, som altid er meget behjælpelig.
Jeg deltager da også i nogle af gevinstlodtrækningerne, men igen stor tak til både Anders og Stine.

Generalforsamlingen

Den 11. marts var hele 40 medlemmer mødt op til generalforsamlingen hvilket er rekord og formentlig betyder, at vi forsat er en velfungerende forening, som medlemmerne sætter pris på.

Vi havde fået Søren Dejgaard til at lede generalforsamlingen, og alt gik som smurt.

Formandens og kassererens beretning blev godkendt uden kommentarer. Alle der var på valg blev genvalgt.

Generalforsamlingen var så hurtigt overstået, at både dirigenten og formanden måtte fortælle vittigheder for at tiden til at gå inden spisningen.

God mad og et par fornøjelige med bestyrelsen, Sponsorudvalget og medlemmerne var med til at gøre generalforsamlingen til en god oplevelse.

Donationer fra Begravelsesforeningen

I april måned fik jeg den glædelige nyhed om, at Begravelsesforening mente, at vores arbejde var så vigtigt politiidrætten i København, at de ville donere kr. 10.000 til vores arbejde med at støtte idrætsudøverne i København.

Jeg skrev naturligvis en takkemail til formanden for Begravelsesforeningen, Henning Aasberg.

Donationen indgår naturligvis i vores drift og skal anvendes til de ansøgninger, der løbende forhåbentlig modtages i Støtteforeningen.

Ansøgninger

Ved sidste bestyrelsesmøde efterlyste jeg flere ansøgninger fra "nye" ansøgere, vi har da fået mange ansøgninger, men ikke fra ret mange nye ansøgere. Det ville jo være lidt bedre, hvis ansøgningerne blev bredt ud over nogle flere ansøgninger, men vi kan vel ikke gøre ret meget mere, end vi allerede gør med hensyn til information om Støtteforeningen.

Vi har allerede i år givet 20.000 kr. i støtte alene til Gymnastikafdelingen, og det er dem vel undt, da de repræsentere PI flot ude i det ganske land.

Formanden og Anders havde talt om, at man muligt skal opstille krav om, at man evt. kun kunne søge en gang om året. Det blev aftalt, at der skulle tales med formanden for Gymnastikafdelingen vedr. de mange ansøgninger fra gymnastikafdelingen.

Bestyrelsen vedtog også, at ansøgninger der blev sendt for sent ind til Støtteforeningen (efter deltagelsen har fundet sted), ikke skulle have tilskud.

Ved sidste møde gav vi afslag til et medlem der ikke var medlem af PI, der skulle løbe halvmaraton i Berlin. Har nu meldt sig ind, da hun ikke viste, at man skulle være medlem af PI. Har nu fået tilskud på kr. 500.00.Hun var jo netop en ny ansøger.

Så har vi givet tilsagn til et antal bowlingspillere, der skal skulle deltage i DPM i bowling i Kruså, et Biatlonstævne for hunde, cykelløbet Sjælsø Rundt og et Triathlonløb i Karrebæksminde, og givet tilsagn til Orienteringsafdelingen på kr. 3500 til stævne på Bornholm, til dækning af eventuelt underskud.

Også til åbent hus i golf gav vi et tilskud på kr. 2500, men det er netop blevet aflyst, så de penge bliver ikke udbetalt.

Ad punkt 4: Økonomisk status:

Kasseren oplyste at der p.t. er balance i foreningens kasse.

Ad punkt 5: Medlemstal:

Kasseren oplyste, at der var 421medlemmer der havde i alt 540 lodder.

Ad punkt 6):   Behandlinger af ansøgninger:

En ansøger skal deltage i Verdensmesterskabet i forhindringsløb i dagene d.11 -13, oktober i England. Der vil være deltagere fra hele verden, formodes deltager i alt ca.5000. har udgifter på ca. 6000 kr.
Der blev bevilliget kr. 1000,- i støtte til ansøgeren

Ad punkt 7): Nyt fra sponserudvalget:

Jesper og Poul-Erik vil indkøbe yderligere gavekort fra vores sponsorer, så lageret er klar til lodtrækning.

Ad punkt 8): Fastsættelse af dato for bankospillet:

Bankospillet vil blive afviklet torsdag den 10. oktober 2019 kl. 1900, på station Bellahøj.

Ad punkt 9): Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde:

Næste møde mandag den 30. september 2019 kl. 1100 på Idrætskontoret.

Ad punkt 10): Gevinstudtrækning:

Der blev foretaget lodtrækning for juli måned samt den årlige sommerudtrækning

Ad punkt 11):Eventuelt:

Der var intet under eventuelt.

Mødt afsluttet kl. 1215.

Vilhelm Jensen

næstformand.

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. februar 2019

Opdateret 25. februar 2019

 

Referat af ordinært

 

B E S T Y R E L S E S M Ø D E

 

Afholdt mandag den 18. februar kl. 11:00 på Idrætskontoret.

DAGSORDEN:
1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 26. november 2018
3) Siden sidst - formanden
4) Økonomisk status
5) Medlemstal
6) Behandling af ansøgninger om tilskud
7) Nyt fra sponsorudvalget
8) Gennemgang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019  kl. 1700 på Station Bellahøj
9) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde
10) Gevinstudtrækning - februar
11) Eventuelt

I mødet deltog:  Mogens Voigts, Anders Norup, Poul-Erik Sloth Andersen, Jesper Larsen, Christine Bertelsen og undertegnede

Afbud fra: Kurt Gullits Rasmussen, Gunnar Nørager

Ad PUNKT 1: Valg af dirigent:

Formanden valgt uden modkandidat.

Ad PUNKT 2: Godkendelse af sidste referat:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad PUNKT 3: Siden sidst- formanden:

Ansøgninger:
Formanden ønske ved sidste bestyrelsesmøde om, at der ville komme flere ansøgninger i det nye år, var gået i opfyldelse, der var til mødet kommet syv ansøgning ind. Ønskedes dog, at det var fra flere afdelinger.

Manglende indlæg fra modtagere af tilskud:

Formanden oplyste, at han manglede indlæg til Støtteforeningens hjemmeside, fra modtagere af tilskud til diverse arrangementer.
Følger op på det.

Idrætskontoret:

Stine gør fortsat et stort arbejde for Støtteforeningen. Ligesom Anders N er en uundværlig hånd med forskelligt arbejde for Støtteforeningen.

Udsendelser af opkrævninger for 2019:

Dette var sket ved at, to mand havde opdateret og udsendt opkrævninger via mails, mens to havde sørget for, at dem med post blev pakket og frankeret.

Ad PUNKT 4: økonomisk status.:

I Kurt Gullits fravær, (sygdom) oplyste formanden, at foreningen har en sund og solid økonomi.

Ad PUNKT 5: Medlemstal:

Anders oplyste at der p.t. er 424 medlemmer med i alt 564 lodder.

Ad PUNKT 6: Ansøgninger om tilskud:

Gymnastik hold PI Urban til Gymnastik opvisning i Ollerup , den 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 1.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Ollerup 2. februar, bestyrelsen besluttede et tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI. dansehold til opvisning i Ollerup den 2. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen PI Dansehold til opvisning på Vejstrup Efterskole den 22. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.500.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger til opvisning i Vejstrup gym- og danse event den 22. februar samt Dejbjerglund stævnet den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 3.500.00 kr.

Gynmastikafdelingens hold PI-piger søger om tilskud til deltagelse i stævne i Dejbjerglund den 23. februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 2.000.00 kr.

Gymnastikafdelingen Elitepiger søger om tilskud til opvisninger i Sorø Gymnastikefterskole og Dejbjerglund Efterskole i dagene 22 - 24 februar, bestyrelsen besluttede tilskud på 5.000.00 kr.

Ansøgning om tilskud til deltagelse i Berlin Halvmaraton afvist, da ansøgere ikke er medlem af PI-København.


ad Punkt 7: nyt fra sponsorudvalget:
Beholdningen af div,.  gavekort m.m. OK, intet endeligt om Hercegovina, om nyt sted samt hvornår åbner.

ad PUNKT 8: Genemmegang af dagsorden m.v. af generalforsamlingen den 11. marts 2019 kl. 1700 på Station Bellahøj:
Alt var i orden med lokaler samt bespisning.

ad punkt 9: Fastsættelse af næstebestyrelsesmøde:
mødet fastlagt til den 18. juni 2019.

ad PUNKT 10: Gevinstudtrækning:

Februar - trukket.

ad Punkt 11: Eventuelt:

Intet under punktet. 

Vilhelm Jensen, næstformand