Referat fra ordniær generalforsamling

Efter generalforsamlingen var der fællesspisning, hygge og godt humør.

Opdateret 20. marts 2018

  • Anders Norup, th. overrækker gavekort til Flemming Munk på kr. 500,-

  • Anette Mortensen får overrakt gavekort på kr. 1.000,-

Formanden afholder sin beretning, medens Christine Bertelsen ser beundrende til

Referat fra ordinær generalforsamling i Støtteforeningen - PI-Københavns Venner afholdt mandag den 12. marts 2018 kl. 17.00 på Station Bellahøj med følgende dagsorden. 

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmeudvalg

3.    Formandens beretning

4.    Kassererens beretning

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af:

a.    Formand, Mogens Voigts, villig til genvalg

b.    Bestyrelsesmedlem, indsættes af PI-København

c.    Revisor, Hans Jensen, villig til genvalg

8.    Eventuelt

Formanden bød velkommen til de 29 fremmødte og håbede de ville tage godt imod hans første beretning som formand.

Punkt 1: Bestyrelsen foreslog Christine Bertelsen, der i det daglige var en stor hjælp for Støtteforeningen og var godt inde i foreningens arbejde, så hun var et oplagt emne.
Valgt med akklamation.

Punkt 2: 2 kompetente personer blev valgt

Punkt 3: Velkommen til alle, dejligt at se, at så mange medlemmer bakker op om vores forening og gerne vil deltage i vores generalforsamling. Jeg tror nu ikke det er maden der trækker, men det at høre hvad der foregår i foreningen er vigtigere.

Dette er min første beretning som nyvalgt formand, da vi jo desværre i foråret 2017 måtte sige farvel til vores mangeårige formand, Jørn Møller, der gennem mange år gjorde et rigtigt stort og flot stykke arbejde, både for Støtteforeningen, men også i PI-Københavns forretningsudvalg og fodboldafdeling.
Stor tak til ham, og æret være hans minde.

Der er heldigvis mange positive ting at berette om Støtteforeningen så det kan godt være, at beretningen trækker lidt ud så vi ikke når aftensmaden?

Vores formål med Støtteforeningen er jo at yde støtte til medlemmer af PI-København, der gerne vil udøve én eller anden form for idræt, som PI ikke i forvejen arrangerer eller yder støtte til.

Vi får naturligvis ansøgninger der kan dækkes af formålsparagraffen, men vi har plads til flere.
Vi gør hvad vi kan for at promovere Støtteforeningen overfor PI-Københavns medlemmer, bl.a. er vi med i den folder, som PI-København uddeler til nye elever på politiskolen.
Vi meddeler os på PI-Københavns hjemmeside og naturligvis opdaterer vi meget ofte vores egen hjemmeside PI-Venner og senest promoverer vi os på Facebook på PI-Københavns Side.

Vores hjemmeside som blev oprettet i marts 2010 har haft mange besøgende indtil nu. Således har 51.176 personer logget ind på siden, og de har besøgt 134.462 undersider, så det er en side, som bliver flittigt benyttet.

Vi har i 2017 behandlet de ansøgninger der er kommet, nogle enkelte har vi måtte afvise, da de faldt udenfor vores formålsparagraf.

11 ansøgninger kunne vi honorere med i alt næsten 25.000 kr.

Vi har haft en orienteringsløber på Færøerne.

Vi har haft et gymnastikopvisningshold til Dejbjergstævne i Sorø

Vi har haft et bowlinghold på Bornholm

Vi har givet støtte til åbent Hus-arrangement i golf

Vi har haft en forhindrings løber i England

Så har vi haft en deltager til Copenhagen Ironman

Vi har haft en deltager til Broløbet

Vi har haft et gymnastikelitehold i Ollerup og Vejstrup

Så har vi haft en deltager til svømning i kanalerne Christiansborg rundt

Og endelig har vi haft en masse judofolk til deltagelse i de danske mesterskaber, hvilket bevirkede hele 4 guldmedaljer og danske mesterskaber til PI-København + en masse sølv og bronzemedaljer.

Som man kan høre dækker vi bredt, men vi kan godt bruge nogle flere ansøgninger, og det arbejder vi videre på at få.

Bestyrelsen:
Efter vores tidligere formand, Jørn Møllers død blev vi klar over, at den måde vi som bestyrelse arbejdede på, ikke var optimal, da hvert enkelt medlem havde sin egen arbejdsopgave, men de øvrige i bestyrelsen vidste faktisk ikke helt, hvordan de forskellige bestyrelsesmedlemmer arbejdede.

Da næstformand, Vilhelm pludselig i forbindelse med Jørns død fik opgaven at aflægge formandens beretning til generalforsamlingen i 2017 blev vi klar over, at vi måtte sætte os mere ind i hinandens arbejde, hvis et bestyrelsesmedlem af én eller anden grund ikke var i bestyrelsen mere.
Vi besluttede at sekretæren og jeg skulle arbejde tættere sammen således, at vi måske kunne overtage hinandens arbejde. Det har vi gjort i år, og især jeg er blevet klar over, hvor meget sekretæren i grunden laver, og på hvilken måde.
Han har faktisk det største arbejde i bestyrelsen, og stor tak til ham, og nu skal han bare lære hvordan han administrerer hjemmesiden, så han kan overtage den.

Næstformanden og kassereren har også indledt et lignende samarbejde, hvordan det er gået er jeg ikke helt klar over, men jeg føler i hvert fald at der er vigtigt at vide, hvad hinanden laver og på hvilken måde.

Selv om bestyrelsen./. det indsatte medlem fra PI, hr. Gunnar Nørager, er vi jo alle pensionerede og har megatravlt i hverdagen, som alle pensionister sikkert kan nikke genkendende til.

Næstformanden, Vilhelm er kirkeværge i Christians kirken og formand for en roklub i Kastrup kaldet Øresunds Ældreroere.

Kassereren, Kurt er daglig leder af et suppekøkken i Birkerød og når han ikke laver suppe spiller han golf ugens 6 dage, både sommer og vinter og spiller badminton sammen/mod sekretæren

Sekretæren, Anders spiller som nævnt badminton med/mod kassereren men spiller også bowling hver uge og er rigtig god til det.

Jeg selv spiller også bowling og er også medlem i roklubben hvor Vilhelm er formand.
Der foruden er jeg jo webmaster på 3 hjemmesider, PI-Københavns og roklubbens og sidst og ikke mindst vores egen hjemmeside, PI-Venner.

Og vi har jo alle sammen også en kone, der forlanger dit og dat, når vi en enkelt gang er hjemme.

Som man nok kan fornemme er det nok Gunnar der har bedst tid i dagligdagen, han er jo fortsat tjenestegørende i Københavns Politi, og her sker der jo ikke rigtig noget.

Alligevel har vi i løbet 2017 afholdt 4 bestyrelsesmøder ligesom vi sammen med vores øvrige samarbejdspartnere i sponsorudvalget og revisoren er samlet, når vi i fællesskab skal løse opgaver for foreningen fx når vi i januar udsender girokort eller mailer ud til vores medlemmer.
De deltager også, hvis de har tid, i vores bestyrelsesmøder, hvor især sponsorudvalget kan fortælle om hvilke nye sponsorer de har skaffet, og det er de rigtig dygtige til.

Stor tak til bestyrelsen, sponsorudvalget og vores revisor, der alle yder en stor indsats.

Idrætskontoret
Vi er så heldige, at vi uden beregning må benytte computer og printere, papir og telefon på PI-Københavns idrætskontor, der bor sammen med Københavns Politiforening.
Det siger vi naturligvis stor tak for til PI-København.

Vi har i dagligdagen stor hjælp af idrætskontoret ved den gode og dygtige Christine Bertelsen. Hun registrerer ind- og udmeldelse af vores medlemmer, ligesom hun modtager tilmeldingerne til vores bankospil og generalforsamling, og mange andre opgaver.
Uden hende var vi rigtigt dårligt stillet, og nu har hun, selvom hun fortsat er ganske ung, valgt at trække stikket til politiet og sendt sin opsigelse med udgangen af maj måned.

Det er et stort tab både for PI-København men så sandelig også for Støtteforeningen.

PI-København har indtil nu forgæves forsøgt at få en politierstatning for Stine, men det er endnu ikke afklaret.
Heldigvis ser det ud til, at Stine har sagt ja til at blive på kontoret på halv tid, og hendes løn bliver så betalt af PI-København.
Om hun så også kan nå at servicere Støtteforeningen som hun gør nu, er ikke til at vide, men indtil nu skal hun i hvert fald have en rigtig stor tak for hendes store arbejde hun altid har gjort for Støtteforeningen.

Tak Stine og jeg håber vores samarbejde kan fortsætte.

Bankospillet
Den 12. oktober afholdt vi vores traditionelle bankospil på Bellahøj.

Som sædvanlig var der stor tilslutning til spillet med 86 deltagere med rigtig flotte præmier, der jo også medfører et mindre underskud, men jeg fornemmer, at vores medlemmer og deres pårørende sætter stor pris på dette bankospil.
Der var tilmeldt over 100 men et rigtigt dårligt vejr gjorde, at mange af de tilmeldte udeblev.

Som vi nu alle ved, er der indført skrappe restriktioner når vi får lov til at benytte politiets lokaliteter til vores arrangementer, noget vi bare må være indforstået med, hvis vil gøre os forhåbninger om fortsat at benytte politiets lokaler.
Terroren har holdt sit indtog i hele verdenen, og vi må som alle andre også tage vores forholdsregner, så derfor skal alle deltagere der ikke har politilegitimation eller adgangskort til politiets lokaliteter i fremtiden registreres.
Det lever vi også op til i dag.

Vi håber, at generalforsamlingen vil give lov til, at vi også i 2018 kan afholde vores bankospil.

Generalforsamlingen gav efterfølgende tilladelse til at vi også i 2018 afholder vores bankospil.

Tilladelse til at benytte personlige informationer
EU- har nu fundet på noget nyt.

Databeskyttelsesloven, der træder i kraft 25. maj 2018.
Fremover skal vi i Støtteforeningen have tilladelse fra hvert enkelt medlem til, at vi må indhente og opbevare personlige oplysninger.
Om vi skal indhente tilladelse fra hvert enkelt medlem, eller om vi kan nøjes med at gøre opmærksom på, at medlemmerne kan nægte, at vi har deres personlige oplysninger på vores hjemmeside, er ikke helt afgjort endnu.
Vi venter på at se, hvad andre foreninger gør.

Det har fået os til at ændre vores indmeldelsesblanket således, at vi ikke længere forlanger CPR-nr. men kun navn, fødedato og bopælsadresse.
Vi har heller ikke i princippet noget at bruge CPR nr. til, hvis vi bare er sikre på medlemmernes privatadresse og at medlemmerne husker at melde adresseforandring, hvilket desværre ikke altid sker.

Vi er også i gang med at få mailadresse på alle vores medlemmer således, at vi kan spare den efterhånden dyre porto, når vi sender girokort ud.
Med en mailadresse kan vi blot skrive til det enkelte medlem om beløb der skal betales, og til hvilket banknr.
Det letter jo at kunne komme i kontakt med medlemmerne på mail, og det er vel efterhånden ikke mange, der ikke har en mailkonto og en netbank.

Skulle der sidde et medlem her, som er i tvivl om vi har han/hendes mailadresse, lader vi lige en seddel gå rundt, hvor man lige skriver sin mailadresse på.
Har vi den i forvejen er det bare fint, men vores håb er, at vi får alle vores medlemmer registreret med en mailadresse, men privatadressen er fortsat meget vigtigt, da vi jo sender gavekort og trækningsliste ud til de heldige der har vundet et sådant.

Udtrækninger af lodtrækningspræmier.
Der er i 2017 udtrukket 156 præmier fordelt på de 12 måneder.

Herudover en sommertrækning på 10 præmier og en juletrækning på 15 præmier, så der er rigtig mange chancer for, at alle kunne vinde en præmie, men

Hvorfor vinder jeg aldrig syntes mange medlemmer at mene?
Og hvorfor vinder bestyrelsen mange gange i stedet for mig?

Det kan der være mange forklaringer på. Dels har man bare været uheldig, eller også giver et enkelt lod i foreningen ikke de store vinderchancer, når der er over 600 lodder i puljen når der trækkes lod.

Det har medlemmerne af bestyrelsen, sponsorudvalgene og revisorerne for længst set, og de har, for at yde yderligere støtte til foreningen og naturligvis forbedre deres vinderchancer, købt mere end 1 lod, men flere, som de naturligvis betaler kr. 120, pr. år pr stk.
Således har:
Formand Mogens og hans hustru Annie har tilsammen 8 lodder til 960 kr. pr år.
Næstformand, Vilhelm og hans hustru, Synnøve har tilsammen 7 lodder til 840 kr. pr år
Kasserer, Kurt har 5 lodder til 600 kr. pr. år
Sekretær, Anders og hustru har tilsammen 5 lodder til 600 kr. pr. år
Bestyrelsesmedlem, Gunnar har tilsammen 5 lodder til 600 kr. pr. år
Sponsorudvalgsmedlem, Poul-Erik og hustru har tilsammen 18 lodder til 2.160 kr. pr år
Sponsorudvalgsmedlem, Jesper har 11 lodder til 1.320 kr. pr. år
Revisor, Hans og hustru har 7 lodder til 840 kr. pr år.

Idrætskontorets ansatte, Christine har 3 lodder til 360 kr. pr. år

Bestyrelsen m.fl. rådet således over 67 lodder ud af 608 lodder, altså over 10% af alle lodder til i alt 8.280 kr. pr. år, så derfor er deres vinderchancer naturlig vis noget større end dem, der kun har 1 lod.

Der kan naturligvis i dag købes yderligere lodder, hvis man vil forøge sine vinderchancer ligesom man så støtter foreningen endnu mere.
Og det er jo kun 10 kr. pr. måned at tilegne sig endnu et medlemskab.

Slut på min første beretning som kan sættes til debat.

Der var ingen der ønskede ordet til beretningen, der blev godkendt med akklamation.

Punkt 4: Kassereren, Kurt Gullits Rasmussen gennemgik det fremlagte og revisorunderskrevne regnskab for året 2017. Gennemgik de forskellige konti, indtægter og udgifter.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev godkendt med akklamation.

Punkt 5: Kassereren foreslog uændret kontingent, kr. 10,- pr. måned, der blev vedtaget med stor akklamation.

Punkt 6: Bestyrelsen foreslog at der skulle vælges en suppleant til bestyrelsen, idet den måtte erkende, at der kunne blive behov for et nyt bestyrelsesmedlem af forskellige årsager.
Christine Bertelsen blev foreslået af bestyrelsen som suppleant, og hun blev valgt med akklamation.

Punkt 7:
Formand, Mogens Voigts blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsesmedlem indsættes af PI-København, pt. formanden, Gunnar Nørager

Revisor, Hans Jensen blev genvalgt med akklamation.

Punkt 8: Der var et enkelt spørgsmål til hvordan den valgte suppleant skulle arbejde.
Suppleanten har ingen stemmeret, men kan deltage i bestyrelsesmøder såfremt suppleanten måtte ønske det.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen ved at konstatere, at alt var forløbet i god ro og orden, formentlig fordi man så frem til Wienerschnitzel med tilbehør efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 18.15

For referat, Mogens Voigts, formand

Under middagen blev der udtrukket 2 stk. gavekort på indgangsbilletten til den tidligere forretning MATAS, nu med navnet ”THE TOUCH” på henholdsvis kr. 500 og kr. 1.000.

Kr. 500 til Flemming Munk.
Kr. 1.000 til Anette Mortensen.